Werkzaak stemt in met Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal

Deel deze pagina:

Dit item is verlopen op 01-03-2018.

Ondernemersverenigingen in West Maas en Waal, De Gouden Ham, de Dreumelse Ondernemers Vereniging en Verrassend Leeuwen, Werkcoöperatie West Maas en Waal, de gemeente West Maas en Waal en Werkzaak Rivierenland, hebben op dinsdag 9 januari 2018 ingestemd met het vernieuwde “Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal” en de daarbij horende Uitvoeringsagenda.

Deze unieke publiek- private samenwerking heeft als doel om in de gemeente West Maas en Waal:

 • het ondernemersklimaat te verbeteren;
 • de werkgelegenheid te vergroten;
 • het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen;
 • de deelname van uitkeringsgerechtigden aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen;
 • de laaggeletterdheid te bestrijden.

Door middel van het ‘Lokaal Sociaal Akkoord 2018 - 2021 West Maas en Waal’ ontstaat er een meer samenhangend netwerk om sociaal- economische vraagstukken integraal en praktisch op te pakken.

De basis voor deze bijzondere publiek-private samenwerking is gelegd in de periode 2014-2018. Het was de projectmatige-, bedrijfsmatige- en gemeenschappelijke aanpak voor sociaal- economische vraagstukken. De vorm is een eigen Uitvoeringsprogramma (boven/naast de partijen), die de partijen in 2014 tot elkaar heeft gebracht. De samenwerking tussen de partijen en de bereikte resultaten in de periode 2014-2017 hebben geleid tot een voortzetting in de komende vier jaren.

Er zijn tien projecten die vanaf 2018 tot en met 2021 publiek-privaat worden opgepakt. Voor ieder project zijn doelstellingen en prioriteiten benoemd.

De projecten in vogelvlucht:

 1. Werkgelegenheid
  Doel is om werkzoekenden, ook die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, naar vermogen te laten participeren. Werkzaak Rivierenland, Werkcoöperatie West Maas en Waal, de gemeente West Maas en Waal en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie en participatie van alle werkzoekenden. Werkgelegenheid is opgesplitst in twee deelprojecten, Werkzaak Rivierenland (arbeidsparticipatie) en Werkcoöperatie West Maas en Waal (maatschappelijke participatie).
 2. Digitale dienstverlening 1
  Vergroten van de digitale dienstverlening voor ondernemers en burgers.
 3. Digitale dienstverlening 2
  Verkenning voor de mogelijkheden van glasvezel in de gemeente West Maas en Waal.
 4. Deregulering
  Voorkomen van overbodige regelgeving (nut en noodzaak) o.a. door het terugdringen van de administratieve lastendruk en een digitaal stroomschema voor de gebruiksvriendelijkheid bij aanvragen.
 5. Regionaal Investeringsfonds
  Stimuleren en helpen van ondernemers met grote projectplannen en eigen kapitaal op de drie gebieden Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme.
 6. Opwaarderen bedrijventerreinen
  Revitaliseren van bedrijventerreinen betekent opknappen, opnieuw leven inblazen van bedrijventerreinen.
 7. Promotie van het gebied Maas en Waal
  Het profileren van het gebied Land van Maas en Waal als recreatief gebied en een goed woon- en vestigingsklimaat.
 8. Logistieke Hotspot Rivierenland
  Inventariseren wat de Logistic Hotspot Rivierenland kan opleveren voor de gemeente West Maas en Waal, voor haar inwoners en voor de lokale ondernemers.
 9. Onderwijs en bedrijfsleven
  Het versterken van de aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de arbeidsmarkt.
 10. Laaggeletterdheid
  Doel is om de maatschappelijke participatie van laaggeletterden te bevorderen en daarmee sociaal isolement te voorkomen.

Volgens coördinerend wethouder Bert van Swam zal het “Uitvoeringsprogramma Lokaal Sociaal Akkoord 2018 -2021 West Maas en Waal” een positieve bijdrage leveren aan het sociaal- en economisch klimaat in West Maas en Waal en inwoners kansen bieden tot daadwerkelijke deelname aan de maatschappij. “Als meer inwoners economisch zelfstandig zijn, komt dat niet alleen hen zelf maar de gehele gemeenschap ten goede”.

Het “Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal 2018 -2021” en de daarbij horende Uitvoeringsagenda’ heeft de instemming van:

 • Ondernemersvereniging De Gouden Ham                      Hans Voshol
 • Dreumelse Ondernemersvereniging                                Petra Smits
 • Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen             Rob Ansen
 • Werkcoöperatie West Maas en Waal                                Yvonne van Amstel
 • Gemeente West Maas en Waal                                         Bert van Swam en Sander Bos
 • Werkzaak Rivierenland                                                        Kiek Adriaansens
 Naar boven