Privacy

Werkzaak Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen of voor onze online dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat doen wij met je gegevens?

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen als daarvoor een doel is vastgesteld en een rechtmatige grondslag van toepassing is. Werkzaak Rivierenland gebruikt je gegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarin of waarbij je onderdeel of partij bent.
  • Om een verplichting na te komen die in de wet staat.
  • Voor de goede vervulling van de taken die Werkzaak Rivierenland uitvoert voor of namens het bevoegd gezag.
  • Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de specifieke verwerking.

Wij zullen je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij daar op grond van een wettelijke bepaling toe zijn verplicht of indien dat voor een goede uitvoering van de wettelijke en publiekrechtelijke taken noodzakelijk is. Deze derden dienen zich ook aan de privacyregels te houden. Daar maken we goede afspraken over.

Profilering Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Rivierenland heeft geen reguliere taken waarbij gebruik wordt gemaakt van profilering. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen doen wij dit onder de volgende voorwaarden: burgers en bedrijven worden vooraf actief geïnformeerd over de profilering en hen wordt toestemming gevraagd. Burgers en bedrijven zijn ten allen tijden gerechtigd hiervoor geen toestemming te geven. Het niet geven van toestemming heeft op geen enkele manier invloed op deelname, betrokkenheid en kansen.

Big data onderzoek en tracking

Werkzaak Rivierenland heeft geen regulieren taken waarbij gebruik wordt gemaakt van big data en tracking. In de toekomst kunnen er mogelijk projecten worden gerealiseerd waarbij dit het geval is. In die specifieke gevallen worden burgers en bedrijven vooraf actief geïnformeerd over het gebruik van big data en tracking. Er wordt dan aangegeven onder welke voorwaarden er gebruik van wordt gemaakt en op welke punten het wordt gebruikt.

Door middel van Big data onderzoek en tracking mogen alleen gegevens verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Daarnaast worden ze alleen verzameld voor onderzoek dat door, of namens, Werkzaak Rivierenland wordt uitgevoerd.

Privacyverklaring Werkzaak Rivierenland

De verzamelde gegevens door Big data onderzoek en tracking zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Werkzaak Rivierenland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven of dan redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de aangeboden diensten. Bepalingen over bewaartermijnen zijn onder andere opgenomen in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

Werkzaak Rivierenland beveiligt alle persoonsgegevens en zorgt ervoor dat alle medewerkers zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Dit moet voorkomen dat je persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft. Wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, is sprake van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden meldt Werkzaak Rivierenland dit uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het kan zijn dat de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. In dit geval meldt Werkzaak Rivierenland het datalek niet alleen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook aan de betrokkenen.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen. Je kunt tevens aangeven dat je een beperking wilt van de betreffende verwerking en je kunt tegen de verwerking bezwaar maken. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt hiertoe een verzoek indienen bij Werkzaak Rivierenland. Het is daarbij belangrijk dat je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren, beperken of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Een dergelijk verzoek kun je richten aan: privacy@werkzaakrivierenland.nl of per brief aan Werkzaak Rivierenland, Postbus 321 4190 CH Geldermalsen, onder vermelding van ‘Verzoek omtrent persoonsgegevens’.

Contactgegevens

Werkzaak Rivierenland heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. Als je vragen hebt over hoe Werkzaak Rivierenland met privacy omgaat, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: via mail privacy@werkzaakrivierenland.nl of door te bellen naar het algemene nummer. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Wat zijn cookies? Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware verspreiden.

Weten cookies wie ik ben?
Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

Welke cookies gebruiken wij?
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd.

Functionele cookies
Onze leverancier gebruikt cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website. Zo worden cookies gebruikt om te reageren en in te loggen. Ook worden cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden. De leverancier gebruikt de hiermee verkregen gegevens niet voor andere doeleinden.

Analytische cookies
We maken op deze website gebruik van Sim Analytics. Deze dienst maakt gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht (statistieken) in het gebruik van deze website. Het gebruik van deze cookies voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze gegevens kunnen wij onder andere onze website optimaliseren.

Cookies bij sociale media knoppen
Berichten op de website van Werkzaak Rivierenland kun je delen via de sociale media buttons op de website. De meeste sociale media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij vooraf jouw toestemming middels een cookiebanner. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Twitter, Facebook, LinkedIn en Youtube inzien.

Cookies voor inhoud van derden als Youtube
Op webpagina's kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze community/website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare presentaties, YouTube video's en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.

Geluidsopname maken van gesprek met Werkzaak Rivierenland

Wij vinden het goed als je van een gesprek tussen jou en een medewerker van Werkzaak Rivierenland een geluidsopname maakt.  Wij volgen hierin het advies op van de Nationale Ombudsman die in 2014 adviseerde om het maken van geluidsopnamen, met in acht neming van een aantal spelregels:

Spelregels geluids- en/of beeldopnamen Werkzaak Rivierenland:

  1. Werkzaak Rivierenland staat het maken van een geluids- en of beeldopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing.
  2. Je maakt van te voren duidelijk dat je een geluids- en of beeldopname wilt maken.
  3. Als je een geluids- en of beeldopname van het gesprek maakt, dan verstrek je een kopie van de opname als de medewerker van Werkzaak Rivierenland dat wenst (of andersom als Werkzaak Rivierenland een opname maakt).
  4. Jij en Werkzaak Rivierenland bewerken de geluids- en of beeldopname niet.
  5. Jij en Werkzaak Rivierenland verstrekken zonder toestemming van de andere partij geluids- en of beeldopname niet aan derden of maakt deze openbaar (publiceren of delen via internet of social media is niet toegestaan). Deze toestemming dient schriftelijk te worden vastgelegd en tevens aan het begin van de opname te worden benoemd.
  6. Wanneer een medewerker van Werkzaak Rivierenland, van een gesprek met jou een geluids- en of beeldopname wil maken, dan gebeurt dat alleen als je daarvoor toestemming geeft. je ontvangt dan een kopie van de opname.

Meer informatie? Wil je meer informatie of heb je vragen over dit onderwerp. Hierover kun je contact opnemen het Privacyteam. Dit kan via een e-mail naar privacy@werkzaakrivierenland.nl

Afhandeling e-mail

Op deze website kun je via contact per mail vragen stellen aan de medewerkers van Werkzaak Rivierenland en een afspraak maken met een medewerker van Werkzaak Rivierenland. Werkzaak Rivierenland is verantwoordelijk van deze verzoeken. We sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.

Veilig mailen met Werkzaak kan met Cryptshare

Wil je ons mailen via een veilige verbinding? Dit kan door op deze pagina je naam en e-mailadres in te vullen. In jouw mailbox ontvang je een toegangscode. Werkzaak weet op deze manier zeker dat jij de eigenaar bent van het opgegeven mailadres. Met de code kun je  via de Cryptshare omgeving veilig een bericht typen, een bijlage toevoegen en verzenden.

Geen DigiD?

Als er een reden is dat je niet met DigiD kunt werken, kun je ons mailen. Geef aan dat je iets wilt aanvragen of doorgeven zonder DigiD. Wij sturen je dan de juiste formulieren. Mail naar: info@werkzaakrivierenland.nl.

Gekoppelde internetsites

Wij wijzen je erop dat andere internetsites waarmee je verbinding maakt vanaf deze website, privacybepalingen kunnen bevatten die afwijken van de bepalingen die hier zijn vermeld. Uiteraard proberen wij je naar de beste internetsites te verwijzen.