Wat doe jij? Wat doet Werkzaak?

webpagina man

Als je een uitkering ontvangt heb je een aantal rechten en plichten. Werkzaak moet bepaalde dingen voor jou doen en jij moet bepaalde dingen voor Werkzaak doen. Het is belangrijk dat je dit weet. Als je een partner hebt, dan gelden deze regels ook voor hem of haar.

De bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing om je kosten te betalen voor bijvoorbeeld:

 • boodschappen
 • huur- en woonkosten
 • premies van zorgverzekeringen
 • kleding en schoenen

Terwijl je de uitkering krijgt, moet je proberen werk te vinden. Werkzaak helpt je om werk te vinden.

Hoogte van de uitkering

Werkzaak berekent de hoogte van je uitkering. De hoogte van je uitkering hangt af van: 

 • Hoe oud ben je?
 • Woon je alleen of samen met je partner?
 • Wonen er nog andere personen in je huis?
 • Heb je kinderen?
 • Heb jij of iemand anders in je gezin inkomsten of vermogen?

Bijzondere bijstand

Soms moet je bijzondere kosten maken. Bijvoorbeeld als je wasmachine of koelkast kapot gaat. Of wanneer je kosten voor medische zorg hebt die de zorgverzekeraar niet betaalt. Misschien kan de gemeente deze kosten vergoeden. Je kunt dan 'bijzondere bijstand' aanvragen bij je gemeente. Dus niet via Werkzaak. Alleen inwoners van West Maas en Waal kunnen dit wel aanvragen bij Werkzaak. 

Rechten

Als je de bijstandsuitkering ontvangt, heb je recht op: 

 • Tijdige betaling van de uitkering

  Dit is uiterlijk de 10e van de maand en gaat over de periode van de maand ervoor.

 • Begeleiding bij het vinden van werk

  De werkcoach van Werkzaak maakt met jou een plan van aanpak. Daarin staat welke stappen je gaat ondernemen om werk te vinden. De werkcoach maakt afspraken met jou wat je wanneer gaat doen. De werkcoach houdt daarbij rekening met jouw andere activiteiten die je bijvoorbeeld voor opleiding of inburgering hebt. Als betaald werken nog niet lukt, bekijk je met je werkcoach of je vrijwilligerswerk of een (taal)stage kan doen.

 • Informatie over de uitkering en antwoord op je vragen

  Werkzaak geeft je informatie over de uitkering en jouw rechten en plichten. Als je vragen hebt over scholing of werk kun je die stellen aan je werkcoach. Voor vragen over je uitkering kun je ook bellen met een inkomensconsulent. Je kunt bellen tijdens het telefonisch spreekuur. Dit is op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur op telefoonnummer 088-9375 000.

 • Vier weken vakantie of verblijf in het buitenland

  Je mag elk jaar (1 januari tot en met 31 december) maximaal 28 dagen op vakantie of in het buitenland verblijven terwijl je de uitkering ontvangt.

  Je geeft vier weken voordat je weggaat aan je werkcoach door dat je op vakantie gaat of in het buitenland verblijft. Je kunt zelf bepalen of je de vakantie of het verblijf in het buitenland in één keer op wilt nemen of wilt verspreiden (bijvoorbeeld twee keer twee weken).

  Je kunt de vakantiedagen die je niet gebruikt niet meenemen naar het volgende jaar. Het is ook niet toegestaan om de vakantie van twee opeenvolgende jaren achter elkaar op te nemen. Dus dat je van begin december tot eind januari op vakantie gaat of in het buitenland verblijft. Ga je in totaal langer dan vier weken op vakantie of verblijf je langer dan 4 weken in het buitenland? Dan stopt Werkzaak je uitkering.

  Geef je vakantieperiode of de periode dat je in het buitenland verblijft online door via Mijn Werkzaak.

 • Vergoeding reiskosten

  Werkzaak vergoedt de reiskosten die je maakt in het kader van je 'plan van aanpak'. Maar de reiskosten voor de bijeenkomst ‘Rechten en Plichten’ en de werkintake moet je zelf betalen.

  Wij vergoeden alleen de reiskosten als de reisafstand van je woonadres naar je bestemming 7,5 kilometer of meer is. 

  Lees hier meer over reiskosten en download het declaratieformulier. 

 • Veilig bewaren van jouw gegevens

  Werkzaak krijgt veel informatie van jou over je persoonlijke situatie. Wij maken een dossier van jouw gegevens. Zoals de wet voorschrijft gaan wij hier zorgvuldig mee om en beveiligen het dossier.

Plichten

Als je een bijstandsuitkering ontvangt maar ook tijdens het aanvragen ervan, moet je verschillende dingen doen. Dit staat in de wet. 

Werkzaak verwacht van jou dat je: 

 • Alle informatie en gegevens verstrekt die belangrijk zijn om de uitkering aan te vragen en om werk te vinden.
 • De afspraken nakomt die jouw werkcoach met je maakt en in een plan vastlegt.
 • Meewerkt aan een opleiding of scholing als dat nodig is.
 • Meewerkt aan een onderzoek naar jouw arbeidsgeschiktheid. Dat is een onderzoek waarbij wij kijken naar jouw mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.
 • Meewerkt aan een traject dat gericht is op werk, zoals het (onbetaald) werken met behoud van je uitkering of het verrichten van vrijwilligerswerk of (taal)stage.
 • Gebruik maakt van alle voorzieningen die Werkzaak je aanbiedt.
 • Je best doet om werk te vinden. Je bent verplicht om te solliciteren. Het gaat niet alleen om werk dat bij je eerdere opleiding of werkervaring past. We kijken breder naar je talenten en interesses.
 • Als je werk hebt, jij je best doet om dit te behouden.
 • Alle veranderingen in je situatie direct doorgeeft via Mijn WerkzaakHet gaat om wijzigingen zoals werk vinden, inkomsten hebben, gaan samenwonen of verhuizen en het ontvangen van een erfenis, geldprijs of schenking. Ook als er iemand in hetzelfde huis als jij komt wonen, als kinderen die bij je in huis wonen starten met studeren of gaan stoppen met studeren, bij geboorte of huwelijk, aanschaf van brommer of auto, wijziging van bankrekeningnummer of vakantie moet je dit aan Werkzaak doorgeven.
 • jouw werkcoach vertelt wanneer je gaat werken en geld verdient. Ook al is het maar één dag werk of maar een paar uur per week. Je krijgt dan (maandelijks) een inkomstenformulier dat je moet invullen en opsturen naar Werkzaak. De inkomsten die je in een maand zelf verdient worden dan met je uitkering van dezelfde maand verrekend.

Soms beslist de werkcoach dat je om persoonlijke of medische redenen tijdelijk niet hoeft te werken. Als dit zo is, ontvang je hierover een brief.

Werk je niet mee aan de verplichtingen die hier boven staan? Dan moet Werkzaak volgens de wet je uitkering tijdelijk verlagen. Je moet dan het te veel ontvangen geld terugbetalen. Je kunt daar bovenop ook een boete krijgen. 

Onderzoeken van fraude

De door jou verstrekte gegevens worden op drie manieren gecontroleerd.

 • Controles via Inlichtingenbureau

  Het landelijke Inlichtingenbureau wisselt gegevens uit tussen verschillende instanties. Dit zijn de sociale diensten, UWV, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst. Zij vergelijken elke maand de geregistreerde gegevens. Zij onderzoeken of je naast je uitkering nog andere inkomsten hebt of als student ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling.

 • Signalen van instanties

  Werkzaak reageert ook op tips van burgers, signalen van andere instanties en op onduidelijkheden in de door jou opgegeven informatie. Wij voeren het onderzoek dat hierop volgt vertrouwelijk en zorgvuldig uit.

 • Huisbezoek

  Als Werkzaak een bericht van het Inlichtingenbureau of iemand anders krijgt dat er iets niet klopt, kan zij onaangekondigd op bezoek komen. Dit heet een huisbezoek. Zij controleren dan de door jou opgegeven gegevens. Als medewerkers van Werkzaak jou thuis bezoeken kunnen zij zich altijd legitimeren. Voordat ze je huis betreden moeten zij jou om toestemming vragen. Zij vertellen wat de reden en het doel van het huisbezoek is en de gevolgen als je niet meewerkt. Zo krijg je de gelegenheid om de afweging te maken om mee te werken of niet.

  Gevolgen huisbezoek
  Komt de aangetroffen woonsituatie overeen met de door jou opgegeven leefsituatie? Dan is er niets aan de hand. Je houdt gewoon je uitkering.

  Wordt er een andere situatie aangetroffen dan je hebt opgegeven? Dan passen we je uitkering aan of beëindigen hem. Als blijkt dat je teveel uitkering hebt ontvangen dan moet je dit terugbetalen. Het kan zijn dat je daar bovenop nog een boete moet betalen.

Indienen bezwaar of klacht

Als Werkzaak een besluit neemt over je uitkering, ontvang je hierover altijd schriftelijk bericht. De brief die je ontvangt heet een beschikking. Als je het niet eens bent met de beslissing over je uitkering, dan kun je daartegen schriftelijk bezwaar maken. Je hebt hiervoor zes weken de tijd. De regels voor het indienen van een bezwaar staan in de beschikking.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Werkzaak of een medewerker van Werkzaak jou helpt, dan kun je een klacht indienen. Vaak is het mogelijk om je klacht al in een goed gesprek met een medewerker van Werkzaak op te lossen. Wil je toch een officiële klacht indienen dan kun je die opsturen naar:  klacht@werkzaakrivierenland.nl. Belangrijk is dat de mail in het Nederlands geschreven is, dat je je naam, adres, en de datum opneemt, een beschrijving van de gebeurtenis en wanneer deze heeft plaatsgevonden.

Bekijk hieronder vertalingen van bovenstaande informatie:

Meer weten over het vinden van werk?
Meer weten over hoe wij je helpen met jouw ontwikkeling?