Loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet? Wat betekent dat voor mij als werkgever?

Deel deze pagina:

De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. Hier vallen ook de werkzoekenden onder die in het doelgroepregister zijn opgenomen. U als werkgever krijgt deze subsidie als u zo’n werkzoekende in dienst neemt.

Loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet? Wat betekent dat voor mij als werkgever?
De loonkostensubsidie (LKS) is bedoeld om werkzoekenden uit de Participatiewet die moeilijk werk vinden, makkelijker aan een baan te helpen. Hier horen ook de werkzoekenden bij die onder die vallen onder het doelgroepregister (Quotumwet). U als werkgever krijgt deze subsidie als u zo’n werkzoekende in dienst neemt.

Wanneer krijg ik loonkostensubsidie voor werkzoekenden uit de Participatiewet?
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, neemt u een werknemer in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig (tijdelijk of structureel) het reguliere wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. U kunt hier denken aan mensen met een arbeidsbeperking.

Hoe hoog is de loonkostensubsidie?
Uw werknemer ontvangt het WML of een cao-loon van u als werkgever en bouwt hierover pensioen op. De loonkostensubsidie compenseert het verlies aan arbeidsprestatie en wordt berekend op basis van het voor uw medewerker geldende wettelijk minimumloon inclusief vakantietoeslag, naar rato van aantal werkuren per week. De hoogte van de subsidie bedraagt nooit meer dan 70% van het minimumloonloon inclusief vakantiegeld.  Het subsidiebedrag wordt verhoogd met een opslag van 23,5% voor werkgeverslasten. Als het cao-loon hoger is dan het WML zijn die meerkosten voor rekening van u als werkgever.

De hoogte van de LKS wordt bepaald met een Dariuz Works loonwaardemeting, een gevalideerd loonwaardemetingsmethodiek. Een loonwaardemeting kan gebruikelijk pas worden ingezet als er voldoende zicht is op de arbeidsprestatie. Dat betekent dat een medewerker bij u minimaal twee maanden aan het werk is, bijv. via een werkervaringsplaats, een  proefplaatsing of met Forfaitaire LKS.

Additionele kosten
Naast de loonkostensubsidie heeft u als werkgever mogelijk recht op de vergoeding van de additionele kosten. Dit zijn extra kosten die een werkgever maakt om arbeidsparticipatie van de medewerker mogelijk te maken. De additionele kosten zijn te onderscheiden in:

 1. Kosten voor begeleiding
 2. Herstelkosten
 3. Kosten van werkvoorzieningen / inpassingkosten
 4. Verzuimkosten
 5. Extra scholingskosten

De hoogte van de additionele kosten is opgenomen in de beschikking loonkostensubsidie.

Hoe lang heb ik recht op een loonkostensubsidie?
Bij medewerkers die langdurig het WML niet zelf kunnen verdienen heeft u structureel recht op LKS Op grond van de loonwaardemeting krijgt u een beschikking. De duur van de beschikking hangt af van het advies van de loonwaardemeting. Een loonwaardemeter adviseert wanneer een heronderzoek nodig is (omdat de arbeidsprestatie van de medewerker toe- of afgenomen kan zijn). Het maximum van de heronderzoeksperiode ligt op 3 jaar. Na 3 jaar vindt er altijd een volledig nieuwe loonwaardemeting plaats. Een andere reden om opnieuw een loonwaardemeting uit te voeren is als de functie verandert. Een voorwaarde voor uitbetaling van de LKS is dat er een geldig arbeidscontract onderligt en daadwerkelijk het loon is uitbetaald.

Let op: als u een ziektewetuitkering (no-riskpolis) voor deze medewerker ontvangt, ontvangt u geen LKS. Het is namelijk niet toegestaan dat u dubbel subsidie ontvangt.

Forfaitaire loonkostensubsidie
Vanaf juli 2017 is het mogelijk om gedurende maximaal het eerste half jaar een medewerker in dienst te nemen met een subsidie van 50% van het WML. Dit wordt forfaitaire  LKS genoemd. Het inzetten van deze vorm vereenvoudigt en bespoedigt de plaatsing van een kandidaat. Door deze maatregel hoeft niet langer bij het begin van de plaatsing een loonwaarde met een loonwaardemeting op de werkplek te worden vastgesteld en is dus ook een werkervaringsplaats of proefplaatsing niet per definitie nodig. Werkgevers hebben hierdoor eerder een beeld van de financiële gevolgen van het aannemen van de kandidaat. Werknemers ontvangen sneller loon omdat ze eerder in dienst kunnen komen.

Declareren

Bij voorkeur declareert u de loonkostensubsidie maandelijks, maar in ieder geval binnen 12 maanden. Daarna vervalt de mogelijkheid om te kunnen declareren.

Praktijkvoorbeeld

 1. Normfunctie
  Het functioneren van de heer Freeman is vergeleken met een arbeidsprestatie die regulier en gangbaar is in de functie Bijrijder. Het maandelijks bruto normloon  (excl. vakantietoeslag) bij een volledige werkweek van 40,0 uur is in deze functie € 946,80. De medewerker werkt 24,0 uur per week.

 1. Werkprestatie
  De werkprestatie van de heer Freeman in deze functie is 66,2%; het subsidiepercentage is 33,8%.

 1. Loonwaarde
  De loonwaarde van de heer Freeman in deze functie is: werkprestatie x WML (plus vakantietoeslag) x deeltijdfactor.

WML € 1.578,00 (per 01-01-2018)

Deeltijdfactor 24/40 uur = 60%

Werkgeverslasten 23,5%

 1. Berekening subsidiebedrag:

33,8% x (€ 1.578,00 x 1,08) x 60% = € 345,62

Plus 23,5% werkgeverslasten is € 426,84

Dit kan nog worden verhoogd met e.v.t. structurele additionele kosten.

Meer informatie?
Als u een medewerker in dienst neemt die valt onder de werknemersvoorziening (bijv. WW of WIA) uitkeringen van het UWV of die valt onder de Wet Sociale Werkvoorziening gelden er andere regels. Hierover kunnen de accountmanagers van Werkzaak Rivierenland u informeren. Ook kunt u contact opnemen met uw accountmanager. We informeren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Hoe kan ik loonkostensubsidie declareren?
U kunt de loonkostensubsidie over de voorliggende periode declareren door het loonkosten declaratieformulier en de loonstroken van de betreffende medewerker aan Werkzaak te overleggen. Bij voorkeur declareert u maandelijks, maar in ieder geval eens in de drie maanden. U heeft bij de toekenningsbeschikking een aantal declaratieformulieren toegestuurd gekregen.

Download declaratieformulier

 Naar boven