Werkzaak begeleidt mensen naar werk met de Keuzehulp Instrumenten Eva

Keuzehulp schema

De mensen die door Werkzaak begeleid worden bij het vinden van werk hebben ieder om eigen redenen een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben tijdelijk of blijvend ondersteuning nodig om aan het werk te komen of te blijven.

Het gaat om mensen met verschillende opleidingsniveaus, verschillende leeftijden, achtergronden, leefsituaties, wensen en ambities. Denk aan jongeren, 50-plussers, statushouders, mensen met een arbeidsbeperking, etc. Sommige kunnen snel aan het werk, anderen hebben multi-problematiek.

Wat is Keuzehulp Instrumenten Eva?

Ieder mens is uniek en kan op eigen wijze meedoen met de maatschappij en de arbeidsmarkt. Om iedereen optimaal te kunnen begeleiden maken wij gebruik van de wetenschappelijk onderbouwde Keuzehulp Instrumenten Eva. Eva staat voor Effectief, Vakbekwaam en Actueel. Het is een digitale gids in de vorm van een website waarin de werkcoach meteen cliënt een selectie maakt van een instrument om een ontwikkeldoel te bereiken. Zo wordt de beste aanpak gekozen om iemand op weg te helpen naar werk.

De Keuzehulp Instrumenten Eva is een praktisch hulpmiddel om afwegingen te maken. Dat doet de werkcoach samen met de cliënt. De keuzehulp draagt bij aan de kwaliteit van de begeleiding van cliënten omdat iedere werkcoach volgens dezelfde methode werkt. Daarnaast betrekt het de cliënten actiever bij de keuzes die gemaakt worden binnen hun plan van aanpak dat ze samen met de werkcoach maken. 

Hoe werkt het?

Iemand die via Werkzaak recht heeft op bemiddeling krijgt altijd een werkcoach. Deze werkcoach verzamelt informatie, maakt met de cliënt een plan van aanpak en gebruikt de online Keuzehulp Eva om het juiste instrument in te zetten. De coach doet dit in twee stappen:

  1. Waar in het ontwikkelproces zit de werkzoekende en wat heeft als eerste aandacht nodig?
  2. Op welk onderwerp gaat hij of zij vervolgens een ontwikkelstap zetten? 

 

Deze twee inhoudelijke stappen geven richting aan de keuze voor een instrument. Dat kan van alles zijn, bij voorbeeld een tijdelijke plaatsing op een leerwerkplek, een cursus, of een begeleidingstraject  schuldhulpverlening.

Sturen op motivatie, gedrag en belemmeringen

De inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkelstappen naar werk zijn gebaseerd op het zogenaamde integratieve gedragsmodel, het IGM, onderzocht en uitgewerkt door Roland Blonk en TNO. Het gaat hierbij om drie aandachtsgebieden: motivatie, gedragsmogelijkheden ofwel competenties en belemmeringen.

Bij de motivatie speelt bijvoorbeeld mee hoe belangrijk iemand het vindt om aan de slag te gaan, en of iemand het vertrouwen heeft dat hij of zij het wel of niet kan. Bij gedrag kijkt de werkcoach of iemand bijvoorbeeld voldoende werkzoek-vaardigheden heeft. Tenslotte wordt gekeken of er lichamelijke, mentale, of sociale belemmeringen zijn.

Door het methodisch werken en het gebruik van Keuzehulp Instrumenten Eva krijgt de werkcoach inzicht in factoren die motivatie en gedrag beïnvloeden en welke instrumenten helpen om bijvoorbeeld een belemmering weg te nemen, een vaardigheid aan te leren, zelfregie te stimuleren of het belang en de motivatie te versterken.

Doel is ontwikkeling en blijvend aan het werk

Door de Keuzehulp Instrumenten Eva krijgt iedere cliënt dezelfde mogelijkheden. Daarnaast is het makkelijker om te kiezen voor het juiste instrument.

De Keuzehulp maakt het eenvoudiger om werkzoekenden te motiveren en te inspireren om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen. Dat helpt om het achterliggende doel te bereiken: mensen duurzaam aan werk helpen. En doordat alle werkcoaches dezelfde methodische manier van werken toepassen, worden we efficiënter, effectiever, vakbekwamer en actueler.

Succesverhalen: de juiste persoon op de juiste plek

Successverhalen