Mijn rechten en plichten

Deel deze pagina:

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u recht op bepaalde zaken.
Maar ook bepaalde plichten waar u zich aan moet houden. Komt u die verplichtingen niet na? Dan kan Werkzaak maatregelen nemen.

De Participatiewet wil dat:

 • iedereen met een bijstandsuitkering er alles aan doet om werk te vinden
 • iedereen actief meedoet in de samenleving

 • U kunt van ons verwachten dat Werkzaak:

  • u begeleidt bij het vinden van werk
  • u op de juiste manier doorverwijst naar andere instanties
  • u goede voorlichting geeft over de verlening van een uitkering
  • u antwoord op uw vragen geeft over een uitkering en/of andere regeling
  • uw aanvraag binnen 4 weken behandelt
  • uw uitkering op tijd betaalt
 • Werkzaak verwacht van u dat:

  • u zich als werkzoekende bij het UWV inschrijft via www.werk.nl
  • u zich op het juiste adres bij de gemeente waar u woont inschrijft
  • u 'Voorlopige Teruggaaf' bij de belastingdienst aanvraagt wanneer er recht bestaat op heffingskorting(en)
  • u gebruik maakt van alle voorzieningen die Werkzaak u aanbiedt
  • u meewerkt aan onderzoeken naar het recht op en de hoogte van de uitkering
  • u meewerkt aan onderzoeken met betrekking tot uw re-integratie
  • u er alles aan doet om werk te vinden en meewerkt aan de plannen die u met uw werkcoach heeft opgesteld zoals het volgen van een training
  • u op zoek gaat naar werk en solliciteert in overleg met uw werkcoach
  • u algemeen geaccepteerde arbeid verricht. Dat wil zeggen dat u solliciteert naar alle mogelijke banen en er vervolgens alles aan doet om deze baan te behouden
  • u minstens vier weken van tevoren aan Werkzaak toestemming vraagt als u op vakantie wilt. U mag niet langer dan vier weken per kalenderjaar naar het buitenland
  • u zich meldt als u weer terug bent van vakantie (met eventuele bewijzen)
  • u zich legitimeert als wij daarom vragen
  • u alle informatie die van belang is voor uw uitkering of re-integratie meteen doorgeeft met een wijzigingsformulier
  • u kan aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende (taalniveau 1f/A2) beheerst.  Dit kunt u aantonen met:
   - het bewijs dat u 8 jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd
   - het inburgeringscertificaat of de ontheffing hiervan
                 .
 • Niet nakomen van de verplichtingen

  Het is belangrijk dat u zich aan alle verplichtingen houdt die bij een bijstandsuitkering horen.

  Doet u dat niet dan kunt u:

  • het recht op een uitkering verliezen
  • een korting op uw uitkering krijgen

  Ontving u ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering? Dan kan Werkzaak bijstand terugvorderen. Als u zich misdraagt tegenover een medewerker van Werkzaak dan loopt u het risico dat wij uw uitkering direct verlagen of stopzetten.

  Huisbezoek
  Werkzaak kan kan uw woonsituatie komen bekijken. Zo zorgt Werkzaak dat mensen alleen een uitkering krijgen als ze er ook recht op hebben. Wat houdt een huisbezoek in en wat zijn uw rechten? Lees het in de folder Huisbezoek

  Als er sprake is van ernstige fraude dan doet Werkzaak aangifte bij het Openbaar Ministerie.

 • Aanspraak en vergoeding reiskosten

  Aanspraak op reiskostenvergoeding?
  De reiskosten die u maakt in het kader van uw Werkactiveringsplan (WAP) en WerkOntwikkelPlan (WOP) worden vergoed, met uitzondering van de workshop ‘Rechten en Plichten’ en de werkintake. Heeft u aanspraak op een kostenvergoeding op grond van een andere regeling dan is deze richtlijn niet van toepassing.

  Artikel 2 Aanspraak

  1. De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van de reiskosten die hij maakt in het kader van zijn WAP en WOP, met uitzondering van de workshop ‘Rechten en Plichten’ en de werkintake.
  2. Deze richtlijn is niet van toepassing indien aanspraak bestaat op een kostenvergoeding op grond van een andere regeling.


  Vergoeding reiskosten
  Reiskosten worden vergoed indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping 7,5 kilometer of meer is. Bij een reisafstand van minder dan 7,5 kilometer worden de reiskostenvergoeding niet vergoed.

  De reiskostenvergoeding met de auto bedraagt € 0,19 per kilometer. De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB-Routeplanner. Er wordt uitgegaan van de kortste reisafstand. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de reiskosten vergoed op basis van de gemaakte OV-kosten.
  Bij uw declaratie voegt u uw transactieoverzicht OV-chipkaart of het papieren vervoersbewijs toe.

  Werkzaak betaalt de reiskostenvergoeding binnen een week uit. Bij een dienstverband betaalt Werkzaak de reiskostendeclaraties en dienstreizen gelijk met uw salaris uit.
  Vragen over reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met uw werkcoach.

  Het formulier kunt u sturen aan: info@werkzaakrivierenland.nl

  Download hier het:

 Naar boven