Mijn rechten en plichten

Deel deze pagina:

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u recht op bepaalde zaken.
Maar ook bepaalde plichten waar u zich aan moet houden. Komt u die verplichtingen niet na? Dan kan Werkzaak maatregelen nemen.

De Participatiewet wil dat:

 • iedereen met een bijstandsuitkering er alles aan doet om werk te vinden
 • iedereen actief meedoet in de samenleving

 • U kunt van ons verwachten dat Werkzaak:

  • u begeleidt bij het vinden van werk
  • u op de juiste manier doorverwijst naar andere instanties
  • u goede voorlichting geeft over de verlening van een uitkering
  • u antwoord op uw vragen geeft over een uitkering en/of andere regeling
  • uw aanvraag binnen 4 weken behandelt
  • uw uitkering op tijd betaalt
 • Werkzaak verwacht van u dat:

  • u zich als werkzoekende bij het UWV inschrijft via www.werk.nl
  • u zich op het juiste adres bij de gemeente waar u woont inschrijft
  • u 'Voorlopige Teruggaaf' bij de belastingdienst aanvraagt wanneer er recht bestaat op heffingskorting(en)
  • u gebruik maakt van alle voorzieningen die Werkzaak u aanbiedt
  • u meewerkt aan onderzoeken naar het recht op en de hoogte van de uitkering
  • u meewerkt aan onderzoeken met betrekking tot uw re-integratie
  • u er alles aan doet om werk te vinden en meewerkt aan de plannen die u met uw werkcoach heeft opgesteld zoals het volgen van een training
  • u op zoek gaat naar werk en solliciteert in overleg met uw werkcoach
  • u algemeen geaccepteerde arbeid verricht. Dat wil zeggen dat u solliciteert naar alle mogelijke banen en er vervolgens alles aan doet om deze baan te behouden
  • u minstens vier weken van tevoren aan Werkzaak toestemming vraagt als u op vakantie wilt. U mag niet langer dan vier weken per kalenderjaar naar het buitenland
  • u zich meldt als u weer terug bent van vakantie (met eventuele bewijzen)
  • u zich legitimeert als wij daarom vragen
  • u alle informatie die van belang is voor uw uitkering of re-integratie meteen doorgeeft met een wijzigingsformulier
  • u kan aantonen dat u de Nederlandse taal voldoende (taalniveau 1f/A2) beheerst.  Dit kunt u aantonen met:
   - het bewijs dat u 8 jaar Nederlands onderwijs heeft gevolgd
   - het inburgeringscertificaat of de ontheffing hiervan
                 .
 • Niet nakomen van de verplichtingen

  Het is belangrijk dat u zich aan alle verplichtingen houdt die bij een bijstandsuitkering horen.

  Doet u dat niet dan kunt u:

  • het recht op een uitkering verliezen
  • een korting op uw uitkering krijgen

  Ontving u ten onrechte een uitkering of een te hoge uitkering? Dan kan Werkzaak bijstand terugvorderen. Als u zich misdraagt tegenover een medewerker van Werkzaak dan loopt u het risico dat wij uw uitkering direct verlagen of stopzetten.

  Huisbezoek
  Werkzaak kan kan uw woonsituatie komen bekijken. Zo zorgt Werkzaak dat mensen alleen een uitkering krijgen als ze er ook recht op hebben. Wat houdt een huisbezoek in en wat zijn uw rechten? Lees het in de folder Huisbezoek

  Als er sprake is van ernstige fraude dan doet Werkzaak aangifte bij het Openbaar Ministerie.

 • Aanspraak en vergoeding reiskosten

  Aanspraak op reiskostenvergoeding?
  De reiskosten die u maakt in het kader van uw Werkactiveringsplan (WAP) en WerkOntwikkelPlan (WOP) worden vergoed, met uitzondering van de workshop ‘Rechten en Plichten’ en de werkintake. Heeft u aanspraak op een kostenvergoeding op grond van een andere regeling dan is deze richtlijn niet van toepassing.

  Artikel 2 Aanspraak

  1. De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van de reiskosten die hij maakt in het kader van zijn WAP en WOP, met uitzondering van de workshop ‘Rechten en Plichten’ en de werkintake.
  2. Deze richtlijn is niet van toepassing indien aanspraak bestaat op een kostenvergoeding op grond van een andere regeling.


  Vergoeding reiskosten
  Reiskosten worden vergoed indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping 7,5 kilometer of meer is. Bij een reisafstand van minder dan 7,5 kilometer worden de reiskostenvergoeding niet vergoed.

  De reiskostenvergoeding met de auto bedraagt € 0,19 per kilometer. De reisafstand wordt vastgesteld aan de hand van de ANWB-Routeplanner. Er wordt uitgegaan van de kortste reisafstand. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de reiskosten vergoed op basis van de gemaakte OV-kosten.
  Bij uw declaratie voegt u uw transactieoverzicht OV-chipkaart of het papieren vervoersbewijs toe.

  Werkzaak betaalt de reiskostenvergoeding binnen een week uit. Bij een dienstverband betaalt Werkzaak de reiskostendeclaraties en dienstreizen gelijk met uw salaris uit.
  Vragen over reiskostenvergoeding? Neem dan contact op met uw werkcoach.

  Het formulier kunt u sturen aan: info@werkzaakrivierenland.nl

  Download hier het:

 • Regels voor ontvangen van giften

  Giften die je mag houden als je een uitkering ontvangt

  Ontvangen je een bijstandsuitkering? Dan horen daar regels bij. De regels staan in de wet en gaan onder andere over hoeveel giften je mag ontvangen. We leggen hier uit hoe Werkzaak deze regels toepast en wat welke giften mogen en welke giften worden geminderd op je uitkering.

  Er zijn 3 soorten giften:

  1. Giften voor algemeen noodzakelijke kosten van bestaan
  2. Giften die vrij te besteden zijn
  3. Giften met een specifieke bestemming

  Uitleg bij 1 en 2: Algemene noodzakelijke kosten van bestaan en vrij te besteden bedragen

  Giften voor algemeen noodzakelijke kosten van bestaan en giften die vrij te besteden zijn tellen niet mee tot het bedrag van je uitkering. De hoogte van je maandelijkse uitkering mag je in een jaar tijd aan dit soort giften ontvangen.

  Voorbeeld

  Mevrouw Janssen is een alleenstaande moeder Ze ontvangt een bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder: 1021,67 euro per maand. Sinds 1 januari ontvangt mevrouw 50 euro per maand van haar moeder om extra boodschappen van te doen. In totaal ontvangt mevrouw Janssen dit jaar  600 euro  (12 x 50 euro).  Mevrouw gaf dit door aan Werkzaak Rivierenland.

  Het bedrag dat mevrouw dit jaar ontvangt voor de extra boodschappen is lager dan het bedrag dat jaarlijks vrijgelaten wordt (1021,67 - 600 = 421,67). Het geld voor de boodschappen wordt niet gekort op haar uitkering.

  Belangrijk: Iedere individuele situatie is anders door verschil in feiten en omstandigheden. Om die reden kun je aan dit voorbeeld  geen rechten ontlenen.

  Uitleg bij 3 Giften met een specifieke bestemming

  Werkzaak bevordert uitstroom naar werk en maatschappelijke participatie. We besteden daarbij aandacht aan armoede en schulden. Armoeden en schulden kunnen het moeilijker maken om een baan te vinden. Wil familie, vrienden of maatschappelijke instellingen een bijdrage leveren door jou een bedrag te geven voor een doel dat bijdraagt aan jouw uitstroom naar werk of maatschappelijke participatie? Dan willen wij dat niet belemmeren. 

  Daarom geeft Werkzaak voor bepaalde bestemmingen onder bepaalde voorwaarden een ruimere vrijlating. Een bedrag bovenop de algemene vrijlating dus. Dit moet je altijd eerst bespreken met Werkzaak.

  Werkzaak Rivierenland heeft een ruimhartig beleid met oog heeft voor je positie in de bijstand en aanlsuitend bij   bij de uitgangspunten van de Participatiewet. Dit beleid probeert te voorkomen dat bijstandsgerechtigden onder het bestaansminimum komen.

 Naar boven