Publicaties

Deel deze pagina:

Cirtex flyer

Laaggeletterdheid

Werkzaak Rivierenland tekende eind 2017 met inmiddels 46 andere organisaties het Taalakkoord Rivierenland 2018-2020. Werkzaak bestrijdt op verschillende manieren laaggeletterdheid. Om onze medewerkers goed te informeren en te inspireren maakten we een Magazine laaggeletterden. Dit Magazine is ook voor andere professionals en geïnteresseerden in de regio Rivierenland interessant.

OR

Bestuursrapportage 2020

Deze bestuursrapportag 2020 is er en schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2020 en maakt onderdeel uit van de jaarlijks vastgestelde planning- en controlcyclus. Deze rapportage is opgesteld naar de huidige inzichten. We merken dat de investeringen van de afgelopen jaren zich, ondanks de crisis, vertalen in mooie resultaten in onze ambitie om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dit doen we voor werkzoekenden en werkgevers in de regio. De rapportage is belangrijk als verantwoording naar onze opdrachtgevers, de gemeenten uit Rivierenland.  

Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Algemeen Bestuur - Vergaderingen en besluitenlijsten

Vooraankondiging Vergadering 3 juni 2021:

1. Opening door de voorzitter Vaststelling agenda Mededelingen
a. AB vergadering 9 december 2021 valt samen met pfo WMO/Jeugd bij de Regio
b. Mondelinge terugkoppeling door mw. Boer van het gemeld mogelijk datalek in de stukken van het AB van 25 maart jl.
2.
a. Concept besluitenlijst 25 maart 2021, ter vaststelling
b. Concept besluitenlijst ingelast AB via e-mail 22 april 2021, ter vaststelling
3. Ter besluitvorming
a. Verkiezen nieuw DB lid
b. Memo West Maas en Waal, ter kennisname
c. AB voorstel Bestuurlijke agenda Bijlage 3c 1: gewijzigde GR def. 12-05-2021 wijzigingen t.o.v. versie 1.0 jan. 2021 die niet is vastgesteld Bijlage 3c 2: gewijzigde GR 2021 def. 12-05-2021 (wijzigingen t.o.v. nu geldende GR)
4. Rondvraag en sluiting

Documenten: 

kwaliteitsrapportage

Jaarlijks toetst Cedris alle leden op de kwaliteitscode. Deze kwaliteitscode laat zien dat de leden van Cedris professionele organisaties en goede werkgevers zijn. Ze zorgen voor een prettige werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen en waar zij veilig kunnen werken. Ze stimuleren gezond werken, zijn transparant in
hun resultaten en het belangrijkste: leden van Cedris dragen actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers in hun arbeidsleven.

Lees de Cedris kwaliteitsrapportage 2019 van Werkzaak.

Privacy

Werkzaak Rivierenland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen of voor onze online dienstverlening.

Privacyverklaring

Privacyreglement

Cookieverklaring

Spelregels geluidsopnamen Werkzaak Rivierenland

Planning en controle Cycles Werkzaak Rivierenland

Folders

Verordeningen

De onderstaande verordeningen zijn door de gemeenten In Rivierenland vastgesteld voor Werkzaak Rivierenland.

Wilt u een verordening bekijken? Kijk dan op de website van de gemeente waar u ingeschreven staat.

  • Afstemmingsverordening
  • Re-integratieverordening
  • Verordening individuele studietoeslag
  • Verordening tegenprestatie
  • Verordening loonkostensubsidie
  • Verordening cliëntenparticipatie
 Naar boven